Reglementen

Reglement deelname Toerrit 11 september 2021

De jaarlijkse Oldtimerdag Alphen aan den Rijn wordt georganiseerd door de Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn, verder hierna te noemen als organisator/organisatie.
De persoon genoemd op de factuur als contactpersoon van het bedrijf dat inschrijft of de natuurlijke persoon, is hoofdelijk aansprakelijk voor de inschrijving en alle daaraan verbonden verplichtingen, verder hier te noemen als deelnemer. Onder deelnemer worden ook de medewerkers van de deelnemer verstaan.

Door het volledig invullen van het inschrijfformulier, verplicht de deelnemer zich tot deelname aan het door de organisator georganiseerde evenement. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt een factuur verstuurd. Deze factuur dient als bewijs van inschrijving van uw deelname aan de Oldtimerdag Alphen aan den Rijn te 11 september 2021. Is de betaling niet tijdig voldaan, dan is de organisator gemachtigd de deelname te annuleren.

Alle, door de organisator, gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd. Vertegenwoordigers van de organisatie zijn te herkennen aan een geel verkeersvest en/of grijze polo’s voorzien van het logo van de Stichting Oldtimerdag Alphen a/d Rijn en op de achterzijde de tekst “Organisatie”. Voor het jaar 2021 geldt dat de deelnemer tussen 08:00 en 09:00 uur aanwezig  te zijn.
Inschrijving alleen mogelijk via de online inschrijving, dit ivm corona maatregelen.

Restitutie van inschrijfgelden vinden niet plaats nadat het evenement heeft plaats gevonden.

Bij het in gebreke blijven van enige betaling kan door de organisator een incassobureau ingeschakeld worden, waarbij alle (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening komen van de deelnemer.
Gedurende het evenement dient de deelnemer zich op te stellen als een professionele deelnemer, die het belang van mede deelnemers in acht neemt. Hieronder wordt verstaan: het onnodig of overmatig produceren van geluid, licht en/of rook of andere overlasten. Activiteiten waarbij gevaar ontstaat of kan ontstaan zijn niet toegestaan. Het gebruik van alcoholische dranken dienen tot een minimum beperkt te worden. In geval van overlast door overmatig alcoholgebruik is de organisator gemachtigd de betreffende deelnemer van het evenement te verwijderen dan wel in verzekerde bewaring te laten stellen door het daartoe bevoegd gezag.

De organisator is niet aansprakelijk voor (im)materiële en/of financiële schade door bovenstaand gedrag.

De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de aangeboden goederen, middelen en/of diensten van de deelnemers. De organisator is niet betrokken bij enige handeling en/of financiële overeenkomst tussen bezoeker(s) en de deelnemer(s). Iedere bezoeker wordt geacht zelf voldoende gekend te zijn met de werking en/of het functioneren van het geen aangeboden word c.q. aangekocht wordt. Voorts is hier het Nederlandse recht van toepassing.

Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het afval dat hij/zij produceert in en om dit evenement.  Deelname van de deelnemer geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadigingen van eigendommen.
Iedere deelnemer heeft dit exemplaar van dit reglement gelezen en akkoord bevonden, alvorens verder in het inschrijftraject te kunnen gaan en verbindt zich er toe, het na te leven. De organisatie behoudt zich het recht zonder terugbetaling van de, door de deelnemer, betaalde kosten, deelnemers te weigeren en/of te verwijderen, die zich niet houden aan het reglement.

Dit reglement kan tussentijds aangepast worden. Voor zover het reglement niet toereikend is, beslist de organisator op grond van redelijkheid en billijkheid.

Alle voertuigen dienen conform de wettelijke eisen te voldoen aan veiligheid en dienen verzekerd te zijn. De organisatie kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade gedurende dit evenement.

Alphen aan en Rijn, 10 juni 2020

Bestuur Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn

Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden kunt u zich d.m.v. deze link  inschrijven voor deelname.